โรงเรียนบ้านคอกช้าง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 11
ร้อยละ 20.00 % 15.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 1 4 9 2 1 111
ร้อยละ 0.78 % 3.13 % 7.03 % 1.56 % 0.78 % 86.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 73
ร้อยละ 1.33 % 0.00 % 1.33 % 0.00 % 0.00 % 97.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 3 1 195
ร้อยละ 2.69 % 3.14 % 4.93 % 1.35 % 0.45 % 87.44 %

148 : 5 , 7 , 10 , 3 , 1 , 122...3.38 , 4.73 , 6.76 , 2.03 , 0.68 , 82.43 = 26 : 17.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56%

Powered By www.thaieducation.net