โรงเรียนวัดวังขรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 8
ร้อยละ 13.33 % 20.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 2 6 3 0 0 21
ร้อยละ 6.25 % 18.75 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 29.41 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 4 10 10 0 0 40
ร้อยละ 6.25 % 15.63 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %

47 : 4 , 9 , 5 , 0 , 0 , 29...8.51 , 19.15 , 10.64 , 0.00 , 0.00 , 61.70 = 18 : 38.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net