โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 2 1 4 1 8
ร้อยละ 15.79 % 10.53 % 5.26 % 21.05 % 5.26 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 3 5 2 3 52
ร้อยละ 7.14 % 4.29 % 7.14 % 2.86 % 4.29 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 2 14 2 1 23
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 31.82 % 4.55 % 2.27 % 52.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 10 7 20 8 5 83
ร้อยละ 7.52 % 5.26 % 15.04 % 6.02 % 3.76 % 62.41 %

89 : 8 , 5 , 6 , 6 , 4 , 60...8.99 , 5.62 , 6.74 , 6.74 , 4.49 , 67.42 = 29 : 32.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.59%

Powered By www.thaieducation.net