โรงเรียนวัดก้างปลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 83
ร้อยละ 2.15 % 2.15 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 89.25 %
ระดับประถมศึกษา
328
จำนวน(คน) 5 10 20 0 0 293
ร้อยละ 1.52 % 3.05 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 7 12 26 0 0 376
ร้อยละ 1.66 % 2.85 % 6.18 % 0.00 % 0.00 % 89.31 %

421 : 7 , 12 , 26 , 0 , 0 , 376...1.66 , 2.85 , 6.18 , 0.00 , 0.00 , 89.31 = 45 : 10.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69%

Powered By www.thaieducation.net