โรงเรียนบ้านวังยวน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 8 0 2 0 0 78
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 13 2 35 0 0 177
ร้อยละ 5.73 % 0.88 % 15.42 % 0.00 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 52
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 23 2 44 0 0 307
ร้อยละ 6.12 % 0.53 % 11.70 % 0.00 % 0.00 % 81.65 %

315 : 21 , 2 , 37 , 0 , 0 , 255...6.67 , 0.63 , 11.75 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 60 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35%

Powered By www.thaieducation.net