โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 37
ร้อยละ 2.56 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 5 11 1 0 82
ร้อยละ 6.60 % 4.72 % 10.38 % 0.94 % 0.00 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 44
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 10 6 19 1 0 163
ร้อยละ 5.03 % 3.02 % 9.55 % 0.50 % 0.00 % 81.91 %

145 : 8 , 6 , 11 , 1 , 0 , 119...5.52 , 4.14 , 7.59 , 0.69 , 0.00 , 82.07 = 26 : 17.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09%

Powered By www.thaieducation.net