โรงเรียนวัดวังหีบ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 3 12 0 0 57
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 34
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 4 4 24 2 0 109
ร้อยละ 2.80 % 2.80 % 16.78 % 1.40 % 0.00 % 76.22 %

97 : 3 , 3 , 14 , 2 , 0 , 75...3.09 , 3.09 , 14.43 , 2.06 , 0.00 , 77.32 = 22 : 22.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 23.78%

Powered By www.thaieducation.net