โรงเรียนวัดเขาโร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 37
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 21.57 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 6 10 26 0 0 126
ร้อยละ 3.57 % 5.95 % 15.48 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 42
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 13.46 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 11 11 44 0 0 205
ร้อยละ 4.06 % 4.06 % 16.24 % 0.00 % 0.00 % 75.65 %

219 : 9 , 10 , 37 , 0 , 0 , 163...4.11 , 4.57 , 16.89 , 0.00 , 0.00 , 74.43 = 56 : 25.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35%

Powered By www.thaieducation.net