โรงเรียนบ้านไสส้าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 6 2 0 2 0 45
ร้อยละ 10.91 % 3.64 % 0.00 % 3.64 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 6 1 7 2 0 108
ร้อยละ 4.84 % 0.81 % 5.65 % 1.61 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 12 3 12 4 0 182
ร้อยละ 5.63 % 1.41 % 5.63 % 1.88 % 0.00 % 85.45 %

179 : 12 , 3 , 7 , 4 , 0 , 153...6.70 , 1.68 , 3.91 , 2.23 , 0.00 , 85.47 = 26 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55%

Powered By www.thaieducation.net