โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 7 7 4 0 1 70
ร้อยละ 7.87 % 7.87 % 4.49 % 0.00 % 1.12 % 78.65 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 11 5 17 16 2 142
ร้อยละ 5.70 % 2.59 % 8.81 % 8.29 % 1.04 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 6 8 1 0 29
ร้อยละ 6.38 % 12.77 % 17.02 % 2.13 % 0.00 % 61.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 329 คน
จำนวน(คน) 21 18 29 17 3 241
ร้อยละ 6.38 % 5.47 % 8.81 % 5.17 % 0.91 % 73.25 %

282 : 18 , 12 , 21 , 16 , 3 , 212...6.38 , 4.26 , 7.45 , 5.67 , 1.06 , 75.18 = 70 : 24.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 329 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75%

Powered By www.thaieducation.net