โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 5 0 5 9 2 84
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 8.57 % 1.90 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
424
จำนวน(คน) 21 35 58 12 0 298
ร้อยละ 4.95 % 8.25 % 13.68 % 2.83 % 0.00 % 70.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 529 คน
จำนวน(คน) 26 35 63 21 2 382
ร้อยละ 4.91 % 6.62 % 11.91 % 3.97 % 0.38 % 72.21 %

529 : 26 , 35 , 63 , 21 , 2 , 382...4.91 , 6.62 , 11.91 , 3.97 , 0.38 , 72.21 = 147 : 27.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 529 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 27.79%

Powered By www.thaieducation.net