โรงเรียนวัดกะโสม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 12 6 7 3 13 15
ร้อยละ 21.43 % 10.71 % 12.50 % 5.36 % 23.21 % 26.79 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 20 11 27 5 39 41
ร้อยละ 13.99 % 7.69 % 18.88 % 3.50 % 27.27 % 28.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 3 1 6 2 8 6
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 23.08 % 7.69 % 30.77 % 23.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 35 18 40 10 60 62
ร้อยละ 15.56 % 8.00 % 17.78 % 4.44 % 26.67 % 27.56 %

199 : 32 , 17 , 34 , 8 , 52 , 56...16.08 , 8.54 , 17.09 , 4.02 , 26.13 , 28.14 = 143 : 71.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 163 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44%

Powered By www.thaieducation.net