โรงเรียนวัดหน้าเขา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 3 5 6 3 3 55
ร้อยละ 4.00 % 6.67 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
625
จำนวน(คน) 10 17 130 16 30 422
ร้อยละ 1.60 % 2.72 % 20.80 % 2.56 % 4.80 % 67.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 700 คน
จำนวน(คน) 13 22 136 19 33 477
ร้อยละ 1.86 % 3.14 % 19.43 % 2.71 % 4.71 % 68.14 %

700 : 13 , 22 , 136 , 19 , 33 , 477...1.86 , 3.14 , 19.43 , 2.71 , 4.71 , 68.14 = 223 : 31.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 31.86%

Powered By www.thaieducation.net