โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 17
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 4 4 4 0 80
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 16
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 4 0 113
ร้อยละ 5.15 % 4.41 % 4.41 % 2.94 % 0.00 % 83.09 %

116 : 5 , 6 , 4 , 4 , 0 , 97...4.31 , 5.17 , 3.45 , 3.45 , 0.00 , 83.62 = 19 : 16.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.91%

Powered By www.thaieducation.net