โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 20
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 10.71 % 3.57 % 3.57 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 2 2 7 1 1 83
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 7.29 % 1.04 % 1.04 % 86.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 2 1 19 1 0 29
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 36.54 % 1.92 % 0.00 % 55.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 6 4 29 3 2 132
ร้อยละ 3.41 % 2.27 % 16.48 % 1.70 % 1.14 % 75.00 %

124 : 4 , 3 , 10 , 2 , 2 , 103...3.23 , 2.42 , 8.06 , 1.61 , 1.61 , 83.06 = 21 : 16.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net