โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 8 0 8 1 0 70
ร้อยละ 9.20 % 0.00 % 9.20 % 1.15 % 0.00 % 80.46 %
ระดับประถมศึกษา
417
จำนวน(คน) 39 8 50 16 0 304
ร้อยละ 9.35 % 1.92 % 11.99 % 3.84 % 0.00 % 72.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 47 8 58 17 0 374
ร้อยละ 9.33 % 1.59 % 11.51 % 3.37 % 0.00 % 74.21 %

504 : 47 , 8 , 58 , 17 , 0 , 374...9.33 , 1.59 , 11.51 , 3.37 , 0.00 , 74.21 = 130 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net