โรงเรียนวัดโคกหาด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 49
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 9 4 15 0 0 131
ร้อยละ 5.66 % 2.52 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 82.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 93.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 11 6 19 0 0 237
ร้อยละ 4.03 % 2.20 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 86.81 %

212 : 11 , 6 , 15 , 0 , 0 , 180...5.19 , 2.83 , 7.08 , 0.00 , 0.00 , 84.91 = 32 : 15.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net