โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 9
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 12.50 % 6.25 % 6.25 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 9 13 26 6 12 39
ร้อยละ 8.57 % 12.38 % 24.76 % 5.71 % 11.43 % 37.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 5 3 8 1 3 20
ร้อยละ 12.50 % 7.50 % 20.00 % 2.50 % 7.50 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 16 17 36 8 16 68
ร้อยละ 9.94 % 10.56 % 22.36 % 4.97 % 9.94 % 42.24 %

121 : 11 , 14 , 28 , 7 , 13 , 48...9.09 , 11.57 , 23.14 , 5.79 , 10.74 , 39.67 = 73 : 60.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76%

Powered By www.thaieducation.net