โรงเรียนบ้านทอนวังปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 1 2 1 2 5
ร้อยละ 26.67 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 13.33 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 19 17 8 5 43
ร้อยละ 9.80 % 18.63 % 16.67 % 7.84 % 4.90 % 42.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 4 3 2 2 25
ร้อยละ 7.69 % 10.26 % 7.69 % 5.13 % 5.13 % 64.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 17 24 22 11 9 73
ร้อยละ 10.90 % 15.38 % 14.10 % 7.05 % 5.77 % 46.79 %

117 : 14 , 20 , 19 , 9 , 7 , 48...11.97 , 17.09 , 16.24 , 7.69 , 5.98 , 41.03 = 69 : 58.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21%

Powered By www.thaieducation.net