โรงเรียนวัดไม้เรียง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 3 3 8 0 0 62
ร้อยละ 3.95 % 3.95 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
264
จำนวน(คน) 2 62 0 0 0 200
ร้อยละ 0.76 % 23.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 340 คน
จำนวน(คน) 5 65 8 0 0 262
ร้อยละ 1.47 % 19.12 % 2.35 % 0.00 % 0.00 % 77.06 %

340 : 5 , 65 , 8 , 0 , 0 , 262...1.47 , 19.12 , 2.35 , 0.00 , 0.00 , 77.06 = 78 : 22.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 340 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net