โรงเรียนบ้านปากน้ำ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 30
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 0 2 32 2 0 87
ร้อยละ 0.00 % 1.63 % 26.02 % 1.63 % 0.00 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 16 0 0 33
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 32.00 % 0.00 % 0.00 % 66.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 3 2 52 2 0 150
ร้อยละ 1.44 % 0.96 % 24.88 % 0.96 % 0.00 % 71.77 %

159 : 2 , 2 , 36 , 2 , 0 , 117...1.26 , 1.26 , 22.64 , 1.26 , 0.00 , 73.58 = 42 : 26.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23%

Powered By www.thaieducation.net