โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 13 3 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 43.33 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 23 18 15 7 0 75
ร้อยละ 16.67 % 13.04 % 10.87 % 5.07 % 0.00 % 54.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 8 7 11 0 0 55
ร้อยละ 9.88 % 8.64 % 13.58 % 0.00 % 0.00 % 67.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 31 38 29 7 0 144
ร้อยละ 12.45 % 15.26 % 11.65 % 2.81 % 0.00 % 57.83 %

168 : 23 , 31 , 18 , 7 , 0 , 89...13.69 , 18.45 , 10.71 , 4.17 , 0.00 , 52.98 = 79 : 47.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 42.17%

Powered By www.thaieducation.net