โรงเรียนวัดร่มเมือง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 0 2 1 31
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 0.00 % 5.56 % 2.78 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 3 14 4 1 91
ร้อยละ 0.88 % 2.63 % 12.28 % 3.51 % 0.88 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 2 5 17 7 2 143
ร้อยละ 1.14 % 2.84 % 9.66 % 3.98 % 1.14 % 81.25 %

150 : 2 , 4 , 14 , 6 , 2 , 122...1.33 , 2.67 , 9.33 , 4.00 , 1.33 , 81.33 = 28 : 18.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75%

Powered By www.thaieducation.net