โรงเรียนบ้านไสกุน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 21
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 1 15 1 0 73
ร้อยละ 4.26 % 1.06 % 15.96 % 1.06 % 0.00 % 77.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 5 22 2 0 124
ร้อยละ 3.77 % 3.14 % 13.84 % 1.26 % 0.00 % 77.99 %

125 : 6 , 4 , 19 , 2 , 0 , 94...4.80 , 3.20 , 15.20 , 1.60 , 0.00 , 75.20 = 31 : 24.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01%

Powered By www.thaieducation.net