โรงเรียนบ้านสวนโหนด (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 2 0 27 3 0 45
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 35.06 % 3.90 % 0.00 % 58.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 6
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 3 0 34 3 0 82
ร้อยละ 2.46 % 0.00 % 27.87 % 2.46 % 0.00 % 67.21 %

108 : 2 , 0 , 27 , 3 , 0 , 76...1.85 , 0.00 , 25.00 , 2.78 , 0.00 , 70.37 = 32 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net