โรงเรียนวัดตะแพน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 5 0 1 4 0 43
ร้อยละ 9.43 % 0.00 % 1.89 % 7.55 % 0.00 % 81.13 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 7 0 31 0 0 135
ร้อยละ 4.05 % 0.00 % 17.92 % 0.00 % 0.00 % 78.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 12 0 32 4 0 178
ร้อยละ 5.31 % 0.00 % 14.16 % 1.77 % 0.00 % 78.76 %

226 : 12 , 0 , 32 , 4 , 0 , 178...5.31 , 0.00 , 14.16 , 1.77 , 0.00 , 78.76 = 48 : 21.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.24%

Powered By www.thaieducation.net