โรงเรียนบ้านขันหมู่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 1 1 4 0 2 15
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 17.39 % 0.00 % 8.70 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 1 4 4 0 2 20
ร้อยละ 3.23 % 12.90 % 12.90 % 0.00 % 6.45 % 64.52 %

31 : 1 , 4 , 4 , 0 , 2 , 20...3.23 , 12.90 , 12.90 , 0.00 , 6.45 , 64.52 = 11 : 35.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48%

Powered By www.thaieducation.net