โรงเรียนวัดพิกุลทอง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 5 0 5 0 31
ร้อยละ 6.82 % 11.36 % 0.00 % 11.36 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 18 7 14 2 2 110
ร้อยละ 11.76 % 4.58 % 9.15 % 1.31 % 1.31 % 71.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 21 12 14 7 2 141
ร้อยละ 10.66 % 6.09 % 7.11 % 3.55 % 1.02 % 71.57 %

197 : 21 , 12 , 14 , 7 , 2 , 141...10.66 , 6.09 , 7.11 , 3.55 , 1.02 , 71.57 = 56 : 28.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43%

Powered By www.thaieducation.net