โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 3 6 0 2 23
ร้อยละ 0.00 % 8.82 % 17.65 % 0.00 % 5.88 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 5 3 4 3 2 52
ร้อยละ 7.25 % 4.35 % 5.80 % 4.35 % 2.90 % 75.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 5 6 10 3 4 75
ร้อยละ 4.85 % 5.83 % 9.71 % 2.91 % 3.88 % 72.82 %

103 : 5 , 6 , 10 , 3 , 4 , 75...4.85 , 5.83 , 9.71 , 2.91 , 3.88 , 72.82 = 28 : 27.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.18%

Powered By www.thaieducation.net