โรงเรียนวัดเขาแดง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 2 5 1 1 31
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 12.20 % 2.44 % 2.44 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 71
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 11.49 % 0.00 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 7 2 15 1 1 102
ร้อยละ 5.47 % 1.56 % 11.72 % 0.78 % 0.78 % 79.69 %

128 : 7 , 2 , 15 , 1 , 1 , 102...5.47 , 1.56 , 11.72 , 0.78 , 0.78 , 79.69 = 26 : 20.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

Powered By www.thaieducation.net