โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 8 0 2 1 1 26
ร้อยละ 21.05 % 0.00 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 9 1 10 0 4 39
ร้อยละ 14.29 % 1.59 % 15.87 % 0.00 % 6.35 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 17 1 12 1 5 65
ร้อยละ 16.83 % 0.99 % 11.88 % 0.99 % 4.95 % 64.36 %

101 : 17 , 1 , 12 , 1 , 5 , 65...16.83 , 0.99 , 11.88 , 0.99 , 4.95 , 64.36 = 36 : 35.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64%

Powered By www.thaieducation.net