โรงเรียนบ้านโคกหล่าม (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 19
ร้อยละ 10.71 % 7.14 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 6 3 2 2 2 37
ร้อยละ 11.54 % 5.77 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 9 5 5 3 2 136
ร้อยละ 5.63 % 3.13 % 3.13 % 1.88 % 1.25 % 85.00 %

80 : 9 , 5 , 5 , 3 , 2 , 56...11.25 , 6.25 , 6.25 , 3.75 , 2.50 , 70.00 = 24 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net