โรงเรียนบ้านลุงปุง (สพป.สุรินทร์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สายทอง(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 6 0 4 1 0 48
ร้อยละ 10.17 % 0.00 % 6.78 % 1.69 % 0.00 % 81.36 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 29 14 26 10 5 149
ร้อยละ 12.45 % 6.01 % 11.16 % 4.29 % 2.15 % 63.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 37 8 21 9 0 48
ร้อยละ 30.08 % 6.50 % 17.07 % 7.32 % 0.00 % 39.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 72 22 51 20 5 245
ร้อยละ 17.35 % 5.30 % 12.29 % 4.82 % 1.20 % 59.04 %

292 : 35 , 14 , 30 , 11 , 5 , 197...11.99 , 4.79 , 10.27 , 3.77 , 1.71 , 67.47 = 95 : 32.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 40.96%

Powered By www.thaieducation.net