โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) (สพป.สุรินทร์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 3 6 5 9 30
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 10.91 % 9.09 % 16.36 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
244
จำนวน(คน) 3 6 20 9 26 180
ร้อยละ 1.23 % 2.46 % 8.20 % 3.69 % 10.66 % 73.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 5 9 26 14 35 210
ร้อยละ 1.67 % 3.01 % 8.70 % 4.68 % 11.71 % 70.23 %

299 : 5 , 9 , 26 , 14 , 35 , 210...1.67 , 3.01 , 8.70 , 4.68 , 11.71 , 70.23 = 89 : 29.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77%

Powered By www.thaieducation.net