โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) (สพป.สุรินทร์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 1 2 7 3 5
ร้อยละ 21.74 % 4.35 % 8.70 % 30.43 % 13.04 % 21.74 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 3 3 4 6 7 36
ร้อยละ 5.08 % 5.08 % 6.78 % 10.17 % 11.86 % 61.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 8 4 6 13 10 41
ร้อยละ 9.76 % 4.88 % 7.32 % 15.85 % 12.20 % 50.00 %

82 : 8 , 4 , 6 , 13 , 10 , 41...9.76 , 4.88 , 7.32 , 15.85 , 12.20 , 50.00 = 41 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net