โรงเรียนบ้านดงมัน (สพป.สุรินทร์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 8 2 0 0 14
ร้อยละ 17.24 % 27.59 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 48.28 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 2 3 14 0 0 104
ร้อยละ 1.63 % 2.44 % 11.38 % 0.00 % 0.00 % 84.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 8 3 7 0 0 47
ร้อยละ 12.31 % 4.62 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 72.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 15 14 23 0 0 165
ร้อยละ 6.91 % 6.45 % 10.60 % 0.00 % 0.00 % 76.04 %

152 : 7 , 11 , 16 , 0 , 0 , 118...4.61 , 7.24 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 77.63 = 34 : 22.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96%

Powered By www.thaieducation.net