โรงเรียนวัดควนแร่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 4 3 4 5 0 35
ร้อยละ 7.84 % 5.88 % 7.84 % 9.80 % 0.00 % 68.63 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 11 0 27 3 0 107
ร้อยละ 7.43 % 0.00 % 18.24 % 2.03 % 0.00 % 72.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 15 3 31 8 0 142
ร้อยละ 7.54 % 1.51 % 15.58 % 4.02 % 0.00 % 71.36 %

199 : 15 , 3 , 31 , 8 , 0 , 142...7.54 , 1.51 , 15.58 , 4.02 , 0.00 , 71.36 = 57 : 28.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.64%

Powered By www.thaieducation.net