โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 7 8 6 2 0 58
ร้อยละ 8.64 % 9.88 % 7.41 % 2.47 % 0.00 % 71.60 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 10 1 26 0 0 156
ร้อยละ 5.18 % 0.52 % 13.47 % 0.00 % 0.00 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 17 9 32 2 0 214
ร้อยละ 6.20 % 3.28 % 11.68 % 0.73 % 0.00 % 78.10 %

274 : 17 , 9 , 32 , 2 , 0 , 214...6.20 , 3.28 , 11.68 , 0.73 , 0.00 , 78.10 = 60 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90%

Powered By www.thaieducation.net