โรงเรียนบ้านทุ่งนารี (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 10 8 7 0 0 68
ร้อยละ 10.75 % 8.60 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 73.12 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 19 5 31 0 0 200
ร้อยละ 7.45 % 1.96 % 12.16 % 0.00 % 0.00 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 3 1 13 0 0 39
ร้อยละ 5.36 % 1.79 % 23.21 % 0.00 % 0.00 % 69.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 404 คน
จำนวน(คน) 32 14 51 0 0 307
ร้อยละ 7.92 % 3.47 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 75.99 %

348 : 29 , 13 , 38 , 0 , 0 , 268...8.33 , 3.74 , 10.92 , 0.00 , 0.00 , 77.01 = 80 : 22.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 404 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.01%

Powered By www.thaieducation.net