โรงเรียนบ้านควนหินแท่น (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 2 0 2 27
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 5.88 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 1 6 1 2 71
ร้อยละ 3.57 % 1.19 % 7.14 % 1.19 % 2.38 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 6 1 8 1 4 98
ร้อยละ 5.08 % 0.85 % 6.78 % 0.85 % 3.39 % 83.05 %

118 : 6 , 1 , 8 , 1 , 4 , 98...5.08 , 0.85 , 6.78 , 0.85 , 3.39 , 83.05 = 20 : 16.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.95%

Powered By www.thaieducation.net