โรงเรียนวัดพรุพ้อ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 8 2 4 1 28
ร้อยละ 12.24 % 16.33 % 4.08 % 8.16 % 2.04 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 9 11 6 27 12 48
ร้อยละ 7.96 % 9.73 % 5.31 % 23.89 % 10.62 % 42.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 15 19 8 31 13 76
ร้อยละ 9.26 % 11.73 % 4.94 % 19.14 % 8.02 % 46.91 %

162 : 15 , 19 , 8 , 31 , 13 , 76...9.26 , 11.73 , 4.94 , 19.14 , 8.02 , 46.91 = 86 : 53.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 53.09%

Powered By www.thaieducation.net