โรงเรียนวัดฝาละมี (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 0 0 12 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.34 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.99 % 0.00 % 0.00 % 81.01 %

71 : 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 58...0.00 , 0.00 , 18.31 , 0.00 , 0.00 , 81.69 = 13 : 18.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net