โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 10 9 11 6 4 64
ร้อยละ 9.62 % 8.65 % 10.58 % 5.77 % 3.85 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
505
จำนวน(คน) 14 5 36 4 1 445
ร้อยละ 2.77 % 0.99 % 7.13 % 0.79 % 0.20 % 88.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 609 คน
จำนวน(คน) 24 14 47 10 5 509
ร้อยละ 3.94 % 2.30 % 7.72 % 1.64 % 0.82 % 83.58 %

609 : 24 , 14 , 47 , 10 , 5 , 509...3.94 , 2.30 , 7.72 , 1.64 , 0.82 , 83.58 = 100 : 16.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 609 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net