โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 41
ร้อยละ 12.24 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 83
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 81.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 10 0 17 0 0 124
ร้อยละ 6.62 % 0.00 % 11.26 % 0.00 % 0.00 % 82.12 %

151 : 10 , 0 , 17 , 0 , 0 , 124...6.62 , 0.00 , 11.26 , 0.00 , 0.00 , 82.12 = 27 : 17.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88%

Powered By www.thaieducation.net