โรงเรียนบ้านเกาะทองสม (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 1 2 3 2 3 43
ร้อยละ 1.85 % 3.70 % 5.56 % 3.70 % 5.56 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 2 6 27 8 22 89
ร้อยละ 1.30 % 3.90 % 17.53 % 5.19 % 14.29 % 57.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 3 8 30 10 25 132
ร้อยละ 1.44 % 3.85 % 14.42 % 4.81 % 12.02 % 63.46 %

208 : 3 , 8 , 30 , 10 , 25 , 132...1.44 , 3.85 , 14.42 , 4.81 , 12.02 , 63.46 = 76 : 36.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54%

Powered By www.thaieducation.net