โรงเรียนวัดเขาวงก์ (สพป.พัทลุง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิริมา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 3 2 1 0 20
ร้อยละ 0.00 % 11.54 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 5 6 2 0 68
ร้อยละ 5.81 % 5.81 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 33.33 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 5 8 9 3 1 89
ร้อยละ 4.35 % 6.96 % 7.83 % 2.61 % 0.87 % 77.39 %

112 : 5 , 8 , 8 , 3 , 0 , 88...4.46 , 7.14 , 7.14 , 2.68 , 0.00 , 78.57 = 24 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61%

Powered By www.thaieducation.net