โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 20 6 0 6 0 9
ร้อยละ 48.78 % 14.63 % 0.00 % 14.63 % 0.00 % 21.95 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 43 33 6 25 0 25
ร้อยละ 32.58 % 25.00 % 4.55 % 18.94 % 0.00 % 18.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 63 39 6 31 0 34
ร้อยละ 36.42 % 22.54 % 3.47 % 17.92 % 0.00 % 19.65 %

173 : 63 , 39 , 6 , 31 , 0 , 34...36.42 , 22.54 , 3.47 , 17.92 , 0.00 , 19.65 = 139 : 80.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35%

Powered By www.thaieducation.net