โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปาณิสรา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
1
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 23
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 3 1 12 0 0 41
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 71.93 %

34 : 3 , 0 , 7 , 0 , 0 , 24...8.82 , 0.00 , 20.59 , 0.00 , 0.00 , 70.59 = 10 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07%

Powered By www.thaieducation.net