โรงเรียนบ้านอีบุ๊ (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 12 6 18 0 0 0
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 13 13 13 9 14 4
ร้อยละ 19.70 % 19.70 % 19.70 % 13.64 % 21.21 % 6.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 25 19 31 9 14 4
ร้อยละ 24.51 % 18.63 % 30.39 % 8.82 % 13.73 % 3.92 %

102 : 25 , 19 , 31 , 9 , 14 , 4...24.51 , 18.63 , 30.39 , 8.82 , 13.73 , 3.92 = 98 : 96.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 96.08%

Powered By www.thaieducation.net