โรงเรียนบ้านอินทนิล (สพป.ปัตตานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อุบลวรรณ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 11 9 0 11 9 59
ร้อยละ 11.11 % 9.09 % 0.00 % 11.11 % 9.09 % 59.60 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 19 15 3 11 15 131
ร้อยละ 9.79 % 7.73 % 1.55 % 5.67 % 7.73 % 67.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 293 คน
จำนวน(คน) 30 24 3 22 24 190
ร้อยละ 10.24 % 8.19 % 1.02 % 7.51 % 8.19 % 64.85 %

293 : 30 , 24 , 3 , 22 , 24 , 190...10.24 , 8.19 , 1.02 , 7.51 , 8.19 , 64.85 = 103 : 35.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15%

Powered By www.thaieducation.net